احکام علم تمرین
احکام علم تمرین
دوشنبه, 26 آذر 1397 16:41
 

احکام دوستان شرکت کننده زیر حاظر و آماده تحویل می باشد:

احکام دوستان شرکت کننده زیر حاظر و آماده تحویل می باشد:

 

1) خانم  نسرین اسدیان قره قیه

2) خانم ویدا سمی زاده

3) خانم مهتاب صفری

4) خانم پری یا  جمالی

5) آقای مصطفی فیروز بخت

6) خانم طوبی سادات کاظمی

7) آقای علیرضا کشمیری

8) خانم مه جبین قوامی

9) آقای علی گلیاری

10) خانم طاهره فریدون

11) آقای عبدالحسین ملکیان

12) آقای یاسین عادلی

13) آقای سجادحقگو

14) آقای مسلم کیان

15) آقای رضا جعفر آبادی

16) آقای مهبد دارایی نژاد

17) آقای علی دلیر

18) آقای محمد گنجی مهر

19) آقای محمد رضا لعلی

20) سرکار خانم گیسو اتحادی

21) آقای سید مهدی فاطمی