اساتید گروه روانشناسی (الف)
اساتید گروه روانشناسی (الف)

با اولین دوستان گروه روانشاس ما آشنا شوید:

 

تخصص روانشناس
نام و نام خانوادگی جناب آقای شاهسون /جناب آقای معماری /سرکار خانم محمودی/ سرکار خانم صارمی /سرکار خانم دیهقی /سرکار خانم زحمتکش /سرکار خانم وکیلی/ سرکار خانم طاهری
سابقه تحصیلی حداقل لیسانس و حداکثر دکتری می باشند و تماما دارای کد عضویت نظام روانشناسی هستند.
سابقه کاری سوابق کاری دوستان مختلف می باشد اما سعی شده است بهترین دوستان در این تیم علمی در کنارمان باشند.
مهارت ها تمامی دوستان هم در تدریس و هم در مشاوره دارای تجارب شایان توجهی هستند.
توضیحات این اساتید در دو گروه سنی سالمند و جوانان دارا تجارب موفق و برجسته ای هستند. که از بین این دوستان 2 نفر به عنوان مدیر گروه اموزشی و جانشین مدیر انتخاب و از تمامی دوستان با توجه به زمان و شرایط در تدریس ها بهرمند خواهیم شد.