گروه کارشناسان تغذیه
گروه کارشناسان تغذیه

با گروه کارشناسان غذایی ما آشنا شوید:

تخصص کارشناس برنامه غذایی
نام و نام خانوادگی سرکار خانم هاشمی (طب سنتی) - جناب آقای طائف (کارشناس تغذیه ) - جناب آقای روز بهانی ( لیسانس تغذیه) - غزاله شاکری ( لیسانس تغذیه) - سرکار خانم مرجان رمضان ( لیسانس تغذیه) - سرکار خانم مینا اسلامی ( کارشناس ارشد تغذیه) - سرکار خانم فاطمه الماسی کیا ( لیسانس تغذیه ) - سرکار خانم مینا بیت الهی ( کارشناس ارشد تغذیه) -
سابقه تحصیلی کارشناس و کارشناس ارشد تغذیه
سابقه کاری همگی از سوابق مطلوب و مناسبی برخوردارهستند
توضیحات ارائه خدمات مشاوره ای غذایی - تدریس اصول و مبانی اولیه مصرف صحیح مواد غذایی از جمله همکاری های ما با این دوستان می باشد.