آرتین اسپورت | دکتر تورج عنصری
کرونا که شده ورزش نکنیم؟
کرونا که شده ورزش نکنیم؟
پنج شنبه, 15 آذر 777 14:37
 

آیا می شود با وجود این ویروس کرونا ورزش کرد:

آیا می شود با وجود این ویروس کرونا ورزش کرد:

 

ویروس کرونا ویروسی است که نقد ها و تحلیل های مختلفی روی آن شده است، اینکه از کجا آمده است، ساختگی است و یا یک ویروس عادی تازه کشف شده، مطلبی است که شاید در حال حاظر مطلب مورد بحث نباشد، و همچنین با توجه به تلفاتی که گرفته شده است، نمی توان مورد توجه و اهمیت قرار نداد.

قطعاً اگر شما از شاگردان ایشان باشید و یا اگر از ورزشکاران باشید، یک سئوال مهم اینجا مطرح می باشد که آیا در این شرایط می توان ورزش کرد یا خیر؟!!

پاسخ شما مثبت است اما با رعایت نکات زیر:

1) شستشوی حوله و البسه ای  ورزشی به صورت مرتبط و هر جلسه

2) شسشتوی شیکر و دمپایی تمرین تا سرویس بهداشتی

3) پرهیز از اشتراک گذاری لوازم شخصی حتی دمپائی

4) پرهیز از رفتن به محلهای تمرینی که تهویه مناسب ندارند.

5) پرهیز از رفتن به باشگاههایی که از تابش نور آفتاب محرومند.

6) مصرف ویتامین c به اندازه 500 تا 1000 میلیگرم